' => urlencode( 'latin,latin-ext' ), ); $fonts_url = add_query_arg( $query_args, 'https://fonts.googleapis.com/css' ); } return esc_url_raw( $fonts_url ); } endif; WordPress › Lỗi

Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn.

Tìm hiểu thêm về gỡ lỗi trong WordPress.